شکل بخشیدن با احساس به یک چیز را هنر می‌گویند. “فردریک شوپن”