رنگ‌شناسی

مطالب و دانستنی‌های آموزشی رنگ شناسی و کاربرد رنگ‌ها

مطالعه درباره رنگ ملاحظاتی را در زمینه‌های فیزیک، فیزیولوژی و روانشناسی پیش می‌آورد. علم فیزیک توزیع انرژی طیفی نوری را که از یک سطح صادر و یا بوسیله آن منعکس می‌شود بررسی می‌کند. در فیزیولوژی فرآیندهایی که در چشم و مغز به هنگام تحریکات ناشی از تجربه رنگ اتفاق می‌افتد مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در روانشناسی مسائل آگاهی و ذهنیت نسبت به رنگ- همچون عنصری از تجربه بصری – بحث می‌کند. مطالعه هنری رنگ نیز مقوله‌ای جدا از این ملاحظات نیست و بخصوص رویکرد روانشناختی رنگ در این زمینه اهمیت دارد، بررسی تاثیر متقابل رنگ‌هاست. چرا که جلوه اثر هر رنگ در جوار دیگری تغییر می‌کند. در این بخش به این موضوع می‌پردازیم.

شکل بخشیدن با احساس به یک چیز را هنر می‌گویند. “فردریک شوپن”