پلاستیک و مواد روغنی

پلاستیک، مشمع و مواد روغنی

ساده‌ترین و معمولی‌ترین تعریف هنر این است که بگوئیم، هنر کوششی است برای آفرینش صور لذت بخش. “هربرت رید”