نخ و پارچه

مطالب و دانستنی‌های صنایع دستی با استفاده از عناصر گوناگون

هنر گیوه دوزی – صنایع دستی

هنر گیوه دوزی – صنایع دستی

هنر شماره دوزی (کوبلن) – صنایع دستی

هنر شماره دوزی (کوبلن) – صنایع دستی

هنر نَمَدسازی (نمدمالی) – صنایع دستی

هنر نَمَدسازی (نمدمالی) – صنایع دستی

هنر منجوق‌دوزی – صنایع دستی

هنر منجوق‌دوزی – صنایع دستی

هنر گلیچ بافی – صنایع دستی

هنر گلیچ بافی – صنایع دستی

هنر گبه بافی – صنایع دستی

هنر گبه بافی – صنایع دستی

هنر قلاب‌دوزی – صنایع دستی

هنر قلاب‌دوزی – صنایع دستی

هنر قالیبافی (فرش بافی) – صنایع دستی

هنر قالیبافی (فرش بافی) – صنایع دستی

هنر علاقه‌بندی – صنایع دستی

هنر علاقه‌بندی – صنایع دستی

هنر عروسک سازی – صنایع دستی

هنر عروسک سازی – صنایع دستی

هنر سکمه دوزی – صنایع دستی

هنر سکمه دوزی – صنایع دستی

هنر زیلو بافی – صنایع دستی

هنر زیلو بافی – صنایع دستی

هنر زربفت (زری بافی) – صنایع دستی

هنر زربفت (زری بافی) – صنایع دستی

هنر ده یک دوزی – صنایع دستی

هنر ده یک دوزی – صنایع دستی

هنر دست‌بند سازی – صنایع دستی

هنر دست‌بند سازی – صنایع دستی

هنر دارایی بافی – صنایع دستی

هنر دارایی بافی – صنایع دستی

هنر خیاطی (دوزندگی) – صنایع دستی

هنر خیاطی (دوزندگی) – صنایع دستی

هنر چیق بافی – صنایع دستی

هنر چیق بافی – صنایع دستی

هنر چوقا دوزی – صنایع دستی

هنر چوقا دوزی – صنایع دستی

هنر چفیه بافی – صنایع دستی

هنر چفیه بافی – صنایع دستی

هنر چادرشب بافی – صنایع دستی

هنر چادرشب بافی – صنایع دستی

هنر چاپ کلاقه‌ای (باتیک) – صنایع دستی

هنر چاپ کلاقه‌ای (باتیک) – صنایع دستی

هنر چاپ دستی – صنایع دستی

هنر چاپ دستی – صنایع دستی

هنر تکه دوزی – صنایع دستی

هنر تکه دوزی – صنایع دستی

هنر پرده‌های نگارین – صنایع دستی

هنر پرده‌های نگارین – صنایع دستی

هنر پَته دوزی – صنایع دستی

هنر پَته دوزی – صنایع دستی

هنر پتو بافی – صنایع دستی

هنر پتو بافی – صنایع دستی

هنر بافتنی بافی – صنایع دستی

هنر بافتنی بافی – صنایع دستی

هنر ارمک بافی – صنایع دستی

هنر ارمک بافی – صنایع دستی

هنر نقده دوزی – صنایع دستی

هنر نقده دوزی – صنایع دستی

ساده‌ترین و معمولی‌ترین تعریف هنر این است که بگوئیم، هنر کوششی است برای آفرینش صور لذت بخش. “هربرت رید”