کارتون و کاریکاتور

معرفی هنرمندان تصویرگر کارتونیست و کاریکاتوریست

دانشمندان، علما و بزرگان هر کدام نردبانی برای ترقی دارند، ولیکن هنرمندان این راه را پروازکنان می پیمایند. “ویکتور هوگو”