هنر دروغی‌ست که چشم انسان را به حقیقت باز می‌کند “پابلو پیکاسو”