هنر و صنعت

مطالب و دانستنی‌های آموزشی دربارهٔ هنر و صنعت

هنر و صنعت از دیرباز با یکدیگر رابطه متقابل و تنگاتنگ داشته اند. هنر صنعت را دلپذیر و مطابق ذائقه انسانها می ساخته است و صنعت مواد خام و ابزارهای کار هنری را فراهم می آورده است. به طور قطع آنچه هنرمند به عنوان ابزار و تکنیک در اختیار دارد بر شیوه و نتیجه کار او مؤثر است و تلفیق هنر و صنعت ترکیبی دلپذیر خواهد بود. مسلما تلفیق هنر و صنعت نیازمند آموزش است. آموزشی که هنرمند را به سوی استفاده از ابزار هنری و صنعتگر را به تولید ابزار تخصصی صنعتی سوق می‌دهد.

شکل بخشیدن با احساس به یک چیز را هنر می‌گویند. “فردریک شوپن”