سنگ و شیشه

مطالب و دانستنی‌های صنایع دستی با استفاده از عناصر گوناگون

هنر نقاشی موزائیک – صنایع دستی

هنر نقاشی موزائیک – صنایع دستی

هنر پاره چین (موزائیک کاری) – صنایع دستی

هنر پاره چین (موزائیک کاری) – صنایع دستی

هنر منجوق‌دوزی – صنایع دستی

هنر منجوق‌دوزی – صنایع دستی

هنر مقرنس (آهو پای) – صنایع دستی

هنر مقرنس (آهو پای) – صنایع دستی

هنر کاشی کاری – صنایع دستی

هنر کاشی کاری – صنایع دستی

هنر کاشی معرق – صنایع دستی

هنر کاشی معرق – صنایع دستی

هنر کاشی سازی دستی – صنایع دستی

هنر کاشی سازی دستی – صنایع دستی

هنر شیشه گری – صنایع دستی

هنر شیشه گری – صنایع دستی

هنر شیشه نقشینه – صنایع دستی

هنر شیشه نقشینه – صنایع دستی

هنر دست‌بند سازی – صنایع دستی

هنر دست‌بند سازی – صنایع دستی

هنر چاقو سازی – صنایع دستی

هنر چاقو سازی – صنایع دستی

هنر همجوشی شیشه – صنایع دستی

هنر همجوشی شیشه – صنایع دستی

‌هنر نقاشی با شن – صنایع دستی

‌هنر نقاشی با شن – صنایع دستی

هنر آبنما (معماری آب) – صنایع دستی

هنر آبنما (معماری آب) – صنایع دستی

هنر مشبک سنگ – صنایع دستی

هنر مشبک سنگ – صنایع دستی

هنر تندیسگری (مجسمه‌سازی) – صنایع دستی

هنر تندیسگری (مجسمه‌سازی) – صنایع دستی

هنر لعابکاری – صنایع دستی

هنر لعابکاری – صنایع دستی

هنر گوهر تراشی – صنایع دستی

هنر گوهر تراشی – صنایع دستی

هنر کلاژ (تکه چسبانی) – صنایع دستی

هنر کلاژ (تکه چسبانی) – صنایع دستی

هنر عقیق تراشی – صنایع دستی

هنر عقیق تراشی – صنایع دستی

هنر ساچیم بافی – صنایع دستی

هنر ساچیم بافی – صنایع دستی

هنر زرگری (جواهرسازی) – صنایع دستی

هنر زرگری (جواهرسازی) – صنایع دستی

هنر گره چینی – صنایع دستی

هنر گره چینی – صنایع دستی

هنر دمیدن (شیشه گری فوتی) – صنایع دستی

هنر دمیدن (شیشه گری فوتی) – صنایع دستی

هنر خراطی سنگ – صنایع دستی

هنر خراطی سنگ – صنایع دستی

هنر سنگینه سازی (خرمهره) – صنایع دستی

هنر سنگینه سازی (خرمهره) – صنایع دستی

هنر مرصع کاری – صنایع دستی

هنر مرصع کاری – صنایع دستی

هنر فیروزه کوبی – صنایع دستی

هنر فیروزه کوبی – صنایع دستی

هنر حکاکی – صنایع دستی

هنر حکاکی – صنایع دستی

هنر چینی بَندزنی – صنایع دستی

هنر چینی بَندزنی – صنایع دستی

ساده‌ترین و معمولی‌ترین تعریف هنر این است که بگوئیم، هنر کوششی است برای آفرینش صور لذت بخش. “هربرت رید”