نمایشگاه‌های هنری

با خرید آثار هنرمندان ایرانی از هنر ایرانی حمایت کنیم

برگزاری نمایشگاه صرفاً بازنمایی چهره‌های تعدادی از هنرمندان نیست، بلکه گویای آن است که آن‌چه ایشان خلق می‌کنند در عین حال حاصل یک ساخت و ساز پر زحمت و پر مرارت است، که با دقت و جزئی نگری فراوان ممکن گردیده است, آثار هنرمندان تلویحاً نمایانگر تمامی مسیر صعب و دشواری است که با کاری وقت‌گیر و پر مرارت حاصل شده است، که ما خیلی راحت آن را «هنر» می‌نامیم, نمایشگاه هنری، کوششی است که به ما یادآوری می‌کند تمامی این نام‌ها و چهره‌ها با چه مرارتی اوراق تاریخ هنر را پر کرده‌اند و با چه از خود گذشتگی تکه تکه‌های وجودشان را در یک اثر هنری کنار هم گذاشته‌اند.

 

«شما را به بازدید از نمایشگاه‌های درحال برگزاری دعوت می‌نمائیم»