بزرگان هنر

معرفی بزرگان و پیشکسوتان هنر و نقاشی ایران

دانشمندان، علما و بزرگان هر کدام نردبانی برای ترقی دارند، ولیکن هنرمندان این راه را پروازکنان می پیمایند. “ویکتور هوگو”