ترکیب بندی در عکاسی

  • مشروح مطلب
  • مطالب مشابه
  • بخش‌های مرتبط

ترکیب بندی در عکاسی

ترکیب بندی در عکاس، عناصری که برای ساختن چهارچوب کلی هر تصویر به کار می‌روند از ساده‌ترین مفاهیم هندسی تشکیل شده‌اند.
برای کسی که دائما با روابط ریاضی و هندسی بین این عناصر آشنا بوده است مواجه شدن با نگاه کاملا جدیدی به آن‌ها شگفت انگیز و جذاب خواهد بود.
اینکه مربع‌ها چگونه برای ایجاد تعادل و مستطیل برای بهم ریختن این تعادل بکار می‌روند ،‌مفاهیم جالبی است که به صورت جدا‌جدا به هرکدام پرداخته‌ایم.

قطع تصویر:
ابعاد تصویر در عکاسی
حرکت چشمها در عکاسی
خطای دید در عکاسی
احساس کلی سطح در عکاسی
قطع مربع در عکاسی
قطع مستطیل در عکاسی
انتخاب قطع در عکاسی
قطع بسیار باریک در عکاسی

نقطه:
نقطه قوی سطح در عکاسی
شکلهای نقطه‌ در عکاسی
نقطه‌های بی تعادلی در عکاسی
همجواری دو نقطه در عکاسی
خط دیدگانی در عکاسی
مثلث دیدگانی در عکاسی
دگرگونیهای مثلث دیدگانی در عکاسی
شکل دیدگانی در عکاسی

خط:
شکلیابی خط در عکاسی
شکلهای پایه‌ای خطها در عکاسی
خط افقی در عکاسی
خط افقی تشدید شده در عکاسی
خط عمودی در عکاسی
قطربالارو در عکاسی
قطرپایین رو در عکاسی
خط مایل در عکاسی
گونه‌های مختلف خطها در عکاسی
خطهای با مسیر آزاد در عکاسی
تضاد خطها در عکاسی
خط اصلی و خط فرعی در عکاسی
سطح دیدگانی در عکاسی
تنوع سطحهای دیدگانی در عکاسی

سطح:
مثلث در عکاسی
دایره در عکاسی
مربع در عکاسی
مستطیل در عکاسی
شکلهای آزاد در عکاسی
تضاد سطوح در عکاسی
ساختار سطح در عکاسی
شکلهای تخیلی در عکاسی

تضادها:
نقطه و خط در عکاسی
نقطه سطح و خط در عکاسی
بخش بندی طلایی و تقسیم فضا در عکاسی
بخش بندی طلایی و نسبتهای کمی در عکاسی
تضاد کمی در عکاسی
افق درعکاسی
اثرهای محوی در عکاسی
عدسی زاویه باز در عکاسی
عدسی زاویه بسته در عکسی


دیدن منابع مطالب

بخش‌های مرتبط
مجله دانستنی‌های هنر

ژورنال‌های لیلیت

مجموعه‌ای جامع از مجلات دانستنی‌ها و مطالب مفید با موضوعات گوناگون و متنوع

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت