بخش‌بندی طلایی و تقسیم فضا در عکاسی

بررسی تکنیک بخش بندی طلایی و تقسیم فضا
بخش‌بندی طلایی،‌ تقسیم کردن خط راست را با آفریدن تعادل کامل نسبتهای کمی ممکن می‌سازد. بخش‌بندی طلایی یک خط راست مشخص،‌ عبارت است از معین ساختن نقطه‌ای از این خط راست به صورتی که نسبت میان بخش بزرگ و خط راست کامل برابر باشد.
در بجث بخش بندی طلایی و نسبتهای کمی برای ساختن تصویر، به کمک رشته‌ای از نسبتهای عددی به ارزیابی تقریبی بخش‌بندی طلایی می‌پردازیم. ساده‌‌ترین روش عبارت از این است که قطعه کاغذی را که ابعاد آن با ابعاد تصویر متناظر است، سه‌بار پی‌درپی از طول و سپس از عرض به دو بخش تا کنیم. جدولبندیی که به این ترتیب به دست می‌آید نسبت 3:5 را نشان می‌دهد.

هنگامی که نقطه‌ها، خطها و سطحها دارای شمار معدودی در تصویر باشند، چشم می‌تواند مکان مربوطه آن‌ها را با آسانی بیشتری معین سازد.
به این دلیل است که در ترکیب‌بندیهایی که دارای عناصر محدودی هستند، بخش‌بندی طلایی تعادلی را که به صورت خاصی قابل توجه است وارد می‌سازد.
در عکس ،‌مکان مردی که بر روی پل به چشم می‌خورد، بخش‌بندی طلایی خط افقی را معین می‌سازد. نسبت سطح سیاه و سطح سفید با بخش‌بندی طلایی متناظر نیست، زیرا در حدود 1 به 4 می‌باشد‌،‌ اما این نسبت از خشکی یکنواخت تعادلی بسیار مشخص جلوگیری می‌کند.


دیدن منابع مطالب

مجله هنر

مطالب آموزشی

راهنمای نتخاب لوازم هنر

هنر خطاطی

هنر دکوراسیون

هنر صنایع دستی

هنر نقاشی

هنر عکاسی

اَپ لیلیت

دانلود اپلیکیشن لیلیت

با نصب اپلیکیشن، لیلیت را در دستگاه همراه خود داشته باشید و سرگرم شوید…