رقص سماع – تابلو عکس شماره 4

رقص سماع – تابلو عکس شماره 4

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: رقص سماع – تابلو عکس شماره 4

نام هنرمند: مهناز جعفری

نوع اثر: عکس

سبک: مفهومی

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت