تابلو نقاشی شماره 1

تابلو نقاشی شماره 1

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام مجموعه: ذهن و هنر

نام هنرمند: بهادر قشقایی

تکنیک: رنگ روغن روی بوم

سبک: آبستره

ابعاد اثر: 25×25

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت