افق در عکاسی

همانطور که می‌دانیم سطح افق هربار باید با موضوع و آنچه که عکاس می‌خواهد نمایش دهد متناظر باشد. انتخاب سطح افق،‌ تشدید کردن نمایش منظره را ممکن می‌سازد. در این‌باره هیچگونه قاعده اکیدی وجود ندارد.

افقی که در سطح پایینی عکس پایینی احساس تعادل و گشادگی را به وجود می‌آورد. افقی که در سطح بالایی قرار داشته باشد(عکس بالایی) سنگینی را نمایش می‌دهد و مکان با اهمیتی را برای جزئیات منظره باقی می‌گذارد. اگر از افق کاملا صرف نظر کنیم و مثلا در عکس بالایی سطح تپه همه قاب تصویر را بپوشاند، چشم بر روی جزئیات تصویر عکاسی بیشتر متمرکز می‌شود. اگر تصویر عکاسی مانند همین عکس بالایی تعداد زیادی جزئیات کوچک را نشان دهد، حتی می‌تواند مبدل به عنصریتزئینی شود. از قرار دادن افق د رمیانه تصویر دوری کنید؛ زیرا تصویر را به صورت نازیبایی به دو بخش برابر نقسیم می‌کند.

موارد مشابه: