مدادرنگی پاستلی و زغالی چیست؟

مدادرنگی پاستلی و زغالی

این مدادرنگی ها با مغز پاستل تهیه می شود و برای کارهای دقیق همانند پاستل،

مورد استفاده قرار می گیرد.همچنین، بعضی از مدادرنگیها چرب ترند و می توان با آنها بر روی شیشه نیز خط کشید و بعضی از آنها با مغزی زغالی ترکیب شده اند.

موارد مشابه: