همه چیز دربارهٔ مداد کنته طراحی

شکل ظاهری این مدادها شبیه مداد های معمولی است ولی تفاوت عمده در مغزی آن می باشد که برخلاف مداد که از گرافیت است، از زغال ساخته شده است. با اضلفه نمودن رنگ دانه های متفاوت، مداد های کنته رنگی ساخته می شود.اثر آن بر روی کاغذ شبیه اثر ذغال بوده ولی مانند مدادهای گرافیتی اثری براق نیست.

مداد کنته دارای دو نمونه گچی و چرب می باشد.برای حفظ آثاری که با مدادهای کنته گچی ایجاد می شود، می توان از اسپری های فیکساتیو استفاده نمود.از فیکساتیو برای ثابت نگهداشتن آثار بوجود آمده توسط زغال، کنته یا مداد زغالی، رنگ روغن، پاستل گچی و غیره میتوان استفاده کرد