اخبار و فراخوان ، اطلاعیه ها و مهمترین رویدادهای عرصه فرهنگ و هنر

رویدادهای فرهنگ و هنر به انضمام اطلاعات و برنامه‌ی نگارخانه ها و گالری های ایرانی.

شناور بودن خرد آدمی در جهان احساس، به او میدان بروز و رشد هنر را داده است “ارد بزرگ”