❖انتخاب سالن نمایشگاه❖

  نکته:
  1- برای انتخاب نمایشگاه به شماره سالن و گنجایش آن دقت فرمائید.
  2- حداقل و حداکثر تعداد تابلوها و گنجایش سالن‌ها، به اندازه و ابعاد تابلوها بستگی دارد و متعاقبا هرچه اندازه تابلوها بزرگتر باشد تعداد کمتری تابلو در سالن مورد نظر جای میگیرد.
  3- جهت برگزاری نمایشگاه خود سالن دلخواهتان با توجه به سلیقه و تعداد تابلوها انتخاب نمائید ، سپس درخواست خود را از طریق تماس با ما یا پشتیبانی تلگرام اطلاع دهید تا در اولین فرصت همکاران ما شما را یاری نمایند.

  سالن شماره 000
  گنجایش: 10 الی 12 تابلو
  سالن شماره ۰۰۱
  گنجایش: 7 الی 11 تابلو
  سالن شماره ۰۰۲
  گنجایش: 9 الی 12 تابلو
  سالن شماره ۰۰۳
  گنجایش: 9 الی 13 تابلو
  سالن شماره ۰۰۴
  گنجایش: 10 الی 16 تابلو
  سالن شماره ۰۰۵
  گنجایش: 9 الی 12 تابلو
  سالن شماره ۰۰۶
  گنجایش: 15 الی 19 تابلو
  سالن شماره ۰۰۷
  گنجایش: 18 الی 23 تابلو
  سالن شماره ۰۰۸
  گنجایش: 15 الی 18 تابلو
  سالن شماره ۰۰۹
  گنجایش: 10 الی 14 تابلو
  سالن شماره ۰۱۰
  گنجایش: 10 الی 14 تابلو
  سالن شماره ۰۱۱
  گنجایش: 5 الی 7 تابلو
  سالن شماره ۰۱۲
  گنجایش: 5 الی 9 تابلو
  سالن شماره ۰۱۳
  گنجایش: 12 الی 14 تابلو
  سالن شماره ۰۱۴
  گنجایش: 9 الی 11 تابلو
  سالن شماره ۰۱۵
  گنجایش: 10 الی 14 تابلو
  سالن شماره ۰۱۶
  گنجایش: 25 الی 30 تابلو
  سالن شماره ۰۱۷
  گنجایش: 20 الی 30 تابلو
  سالن شماره ۰۱۸
  گنجایش: 12 الی 17 تابلو
  سالن شماره ۰۱۹
  گنجایش: 14 الی 16 تابلو
  سالن شماره ۰۲۰
  گنجایش: 8 الی 10 تابلو
  سالن شماره ۰۲۱
  گنجایش: 14 الی 18 تابلو
  سالن شماره ۰۲۲
  گنجایش: 14 الی 18 تابلو
  سالن شماره ۰۲۳
  گنجایش: 9 الی 15 تابلو
  سالن شماره ۰۲۴
  گنجایش: 10 الی 13 تابلو
  سالن شماره ۰۲۵
  گنجایش: 20 الی 30 تابلو
  سالن شماره ۰۲۶
  گنجایش: 30 الی 40 تابلو
  سالن شماره ۰۲۷
  گنجایش: 13 الی 17 تابلو
  سالن شماره ۰۲۸
  گنجایش: 12 الی 14 تابلو
  سالن شماره ۰۲۹
  گنجایش: 12 الی 18 تابلو
  سالن شماره ۰۳۰
  گنجایش: 10 الی 16 تابلو
  سالن شماره ۰۳۱
  گنجایش: 9 الی 14 تابلو
  سالن شماره ۰۳۲
  گنجایش: 13 الی 23 تابلو
  سالن شماره ۰۳۳
  گنجایش: 10 الی 16 تابلو
  سالن شماره ۰۳۴
  گنجایش: 14 الی 20 تابلو
  سالن شماره ۰۳۵
  گنجایش: 9 الی 12 تابلو
  سالن شماره ۰۳۶
  گنجایش: 18 الی 23 تابلو
  سالن شماره ۰۳۷
  گنجایش: 4 الی 8 تابلو
  سالن شماره ۰۳۸
  گنجایش: 30 الی 40 تابلو
  سالن شماره ۰۳۹
  گنجایش: 20 الی 27 تابلو
  سالن شماره ۰۴۰
  گنجایش: 25 الی 33 تابلو
  سالن شماره ۰۴۱
  گنجایش: 6 الی 9 تابلو
  سالن شماره ۰۴۲
  گنجایش: 25 الی 29 تابلو
  سالن شماره ۰۴۳
  گنجایش: 5 الی 7 تابلو
  سالن شماره ۰۴۴
  گنجایش: 7 الی 9 تابلو
  سالن شماره ۰۴۵
  گنجایش: 20 الی 25 تابلو
  سالن شماره ۰۴۶
  گنجایش: 6 الی 9 تابلو
  سالن شماره ۰۴۷
  گنجایش: 20 الی 25 تابلو
  سالن شماره ۰۴۸
  گنجایش: 35 الی 45 تابلو
  سالن شماره ۰۴۹
  گنجایش: 25 الی 30 تابلو
  سالن شماره ۰۵۰
  گنجایش: 30 الی 35 تابلو
  سالن شماره ۰۵۱
  گنجایش: 11 الی 17 تابلو
  سالن شماره ۰۵۲
  گنجایش: 61 الی 69 تابلو
  سالن شماره ۰۵۳
  گنجایش: 67 الی 77 تابلو
  سالن شماره ۰۵۴
  گنجایش: 17 الی 21 تابلو
  سالن شماره ۰۵۵
  گنجایش: 39 الی 45 تابلو
  سالن شماره ۰۵۶
  گنجایش: 33 الی 39 تابلو
  سالن شماره ۰۵۷
  گنجایش: 14 الی 17 تابلو
  سالن شماره ۰۵۸
  گنجایش: 58 الی 66 تابلو
  سالن شماره ۰۵۹
  گنجایش: 47 الی 53 تابلو
  سالن شماره ۰۶۰
  گنجایش: 23 الی 36 تابلو
  سالن شماره ۰۶۱
  گنجایش: 35 الی 40 تابلو
  سالن شماره ۰۶۲
  گنجایش: 20 الی 24 تابلو
  سالن شماره ۰۶۳
  گنجایش: 21 الی 26 تابلو
  سالن شماره ۰۶۴
  گنجایش: 29 الی 36 تابلو
  سالن شماره ۰۶۵
  گنجایش: 26 الی 33 تابلو
  سالن شماره ۰۶۶
  گنجایش: 18 الی 21 تابلو
  سالن شماره ۰۶۷
  گنجایش: 9 الی 12 تابلو
  سالن شماره ۰۶۸
  گنجایش: 15 الی 19 تابلو
  سالن شماره ۰۶۹
  گنجایش: 39 الی 48 تابلو
  سالن شماره ۰۷۰
  گنجایش: 11 الی 15 تابلو
  سالن شماره ۰۷۱
  گنجایش: 40 الی 50 تابلو
  سالن شماره ۰۷۲
  گنجایش: 14 الی 16 تابلو
  سالن شماره ۰۷۳
  گنجایش: 21 الی 24 تابلو
  سالن شماره ۰۷۴
  گنجایش: 13 الی 18 تابلو
  سالن شماره ۰۷۵
  گنجایش: 7 الی 10 تابلو
  سالن شماره ۰۷۶
  گنجایش: 29 الی 35 تابلو
  سالن شماره ۰۷۷
  گنجایش: 23 الی 28 تابلو
  سالن شماره ۰۷۸
  گنجایش: 23 الی 27 تابلو
  سالن شماره ۰۷۹
  گنجایش: 7 الی 11 تابلو
  سالن شماره ۰۸۰
  گنجایش: 17 الی 20 تابلو
  سالن شماره ۰۸۱
  گنجایش: 55 الی 60 تابلو
  سالن شماره ۰۸۲
  گنجایش: 30 الی 34 تابلو
  سالن شماره ۰۸۳
  گنجایش: 21 الی 25 تابلو
  سالن شماره ۰۸۴
  گنجایش: 22 الی 26 تابلو
  سالن شماره ۰۸۵
  گنجایش: 20 الی 24 تابلو
  سالن شماره ۰۸۶
  گنجایش: 28 الی 32 تابلو
  سالن شماره ۰۸۷
  گنجایش: 50 الی 60 تابلو
  سالن شماره ۰۸۸
  گنجایش: 5 الی 7 تابلو
  سالن شماره ۰۸۹
  گنجایش: 10 الی 15 تابلو
  سالن شماره ۰۹۰
  گنجایش: 21 الی 25 تابلو
  سالن شماره ۰۹۱
  گنجایش: 18 الی 24 تابلو
  سالن شماره ۰۹۲
  گنجایش: 25 الی 35تابلو موارد
  سالن شماره ۰۹۳
  گنجایش: 10 الی 13 تابلو
  سالن شماره ۰۹۴
  گنجایش: 6 الی 9 تابلو
  سالن شماره ۰۹۵
  گنجایش: 13 الی 15 تابلو
  سالن شماره ۰۹۶
  گنجایش: 15 الی 17 تابلو
  سالن شماره ۰۹۷
  گنجایش: 13 الی 15 تابلو
  سالن شماره ۰۹۸
  گنجایش: 8 الی 10 تابلو
  سالن شماره ۰۹۹
  گنجایش: 15 الی 18 تابلو
  سالن شماره ۱۰۰
  گنجایش: 18 الی 22 تابلو
  سالن شماره ۱۰۱
  گنجایش: 7 الی 9 تابلو
  سالن شماره ۱۰۲
  گنجایش: 12 الی 15 تابلو
  سالن شماره: 217 | گنجایش: 7 الی 10 تابلو
  سالن شماره: 291 | گنجایش: 12 الی 17 تابلو

  سالن شماره: 292 | دو سالن با گنجایش: 35 الی 45 تابلو

  سالن شماره: 305 | گنجایش: 11 الی 16 تابلو

  برترین و بهترین نگارخانه گالری های هنری معروف ترین مشهورترین ایران تهران خارمیانه نقاشی عکاسی مجسمه و سفال رزرو نمایشگاه دسترسی آدرس و شماره تماس اجاره ده عدد فروش آثار تابلو هنری فرهنگسرا دیوار سالن مهمترین شیک انتخاب سالن دکوراسیون قاب عکس روی دیوار دیزاین قیمت اجاره گالری شلوغ و پربازدید با کیفیت سالن باکلاس بالاشهر ساعات و ساعت بازدید محدوده خیابان شهر اگزبیشن خانه هنر حوالی قیت مناسب ارزان لاکچری و گران هنرمندان سراسر کشور