تابلو نقاشی، خوابیده در ایوان

جان ویلیام واترهاوس | John William Waterhouse

 

کد اثر: 129018

 
[TABS_B id=69]

مرتبط: