تابلو نقاشی، اجرای رقص باله

ادگار دگا | Edgar Degas

 

کد اثر: 12207

 

lilit Art Gallery

موارد مشابه: