لوازم موسیقی ساز ما

تهران / انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی / خیابان سیمون بولیوار / خیابان اقبالپور / خیابان 16 متری / جنب پلاک 26

معرفی:
کارگاه تولیدصنایع دستى ازبسیارى جهات باکارگاه هاى تولیدى دیگرمتفاوت است،نه فقط به دلیل محصول تولیدشده که دست ساخته اى است منحصربه فرد،وحتى اگربارهاوبارهابهترازآن هم ساخته شوداماازاین یکى فقط همین یکى است وبس….ازسوى دیگرکارگاه تولیدسازهاى اصیل ایرانى بادیگرکارگاه هاى صنایع دستى تفاوت هایى هم دارند.دراین کارگاه ها محصولى تولیدمى شودکه ازچندین جهت نگاهى متفاوت تررامى طلبد.محصول تولیدشده نه فقط چشم رابه جهت زیبایى آن درگیر مى کندبلکه حس شنوایى رامفتون صداى بیرون آمده ازکالبدخودمى کند.شنوندگان زیادى هم مى توانندازلذت شنیدن صداودیدن نواختن یک سازکه معجزه اى بزرگ است بهرمندشوند.
پس علاوه بر صنعتگر،محلى که سازدرآن ساخته مى شود،حس وحال حاکم براین مکان،ابزارها ومصالح مورداستفاده،دلبستگى وعلاقه شخصى سازنده به آن هاوبه محصول نهایى همه وهمه دراین مکان متجلى مى شوند.درکارگاه (ساز ما)باداشتن مجوزازصنایع دستى سازهایى تولیدمى شود.که نه فقط رضایت مشتریان بلکه لذت فزاینده ازکاررادراین فضابه ارمغان مى آورد.بدون شک نه فقط درکارگاه(ساز ما)بلکه درسایرکارگاه هانیزچنین فضایى حاکم است.
همکارى وحضورمدام من وبرادرم ودربسیارى اوقات سایردوستانى که کارگاه مارامانندخانه خودمى دانندوچه براى همدلى دردیدارهاى مدام وچه براى کاربه اینجامى آیندوماراازحضورشان محروم نمى کنندصمیمیتى بى مانندرابه وجودآورده است.
تلفیق صداى سازهاى که آن هامى نوازندباابزارهاى کارمان هم نوایى بى نظیرى راپدیدآورده که همه مادوستش داریم.
مصالح مورداستفاده ازقبیل چوب ازکردستان تأمین میشود.چراکه درکردستان مى توان چوب هاى استخوانى،خوش رنگ ونقشى رایافت که درکمترجایى پیدامى شود.کاربااین چوب هاعلاوه برتأمین رضایت مشتریان،ماراهم راضى مى کند.

• نشانی:
تهران / انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی / خیابان سیمون بولیوار / خیابان اقبالپور / خیابان 16 متری / جنب پلاک 26

• تلفن:
09121855218

• وبسایت:
http://sazema.ir

• ایمیل:

• ساعات کاری ایام هفته:
جهت اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمائید.

• رویدادهای جاری:
در حال حاضر رویدادی وجود ندارد

• رمزینه:
جهت اشتراک گذاری آسان با تلفن‌های هوشمند این کد را اسکن نمائید.

گالری تصاویر:

نمایش ویدیو:

موقعیت: