مقررات اختصاصی انبارها

  • مشروح مطلب
  • مطالب مشابه
  • بخش‌های مرتبط
✔ انبارهایی که عرض آنها کمتر از 20 متر است، عرض راهرو و داخل انبار نباید از یک متر و نیم کمتر باشد.
انبارهایی که عرض آنهابیشتر از 20 متر باشد عرض راهرو کمتر از دو متر نخواهد بود و چنان چه انبار به وسایل مکانیکی یا موتوری حمل و نقل مجهز باشد راهروهای متناسب با عبور وسایل مزبور منظور خواهد گردید. راهروی طولی باید تا انتهای انبار خالی از کالا بوده و با رنگ سفید از دو طرف خط کشی و مشخص شده باشد.✔ کلیه کارکنان انبارها باید تعلیمات مربوط به حفاظت و ایمنی و طرز کار با وسایل اولیه آتشنشانی را فرا گیرند، سازمان دفاع غیر نظامی مکلف است ترتیب آموزش کارکنان انبارها را بدهد.✔  نکات زیر باید در مورد انبارهای کالا رعایت گردد:الف – انبار کالا باید در نقاطی احداث شود که در معرض خطر سیل یا جذر و مد دریا و کانون های خطر حریق نباشد.ب – انبارها با توجه به امکانات محل مجهز به وسایل ارتباطی کافی باشند. مقامات مربوط هم باید در برقراری وسایل ارتباطی
انبارها تسریع نموده و تسهیلات لازم را فراهم آورند.

ج – وسایل موتوری مخصوص رفت و آمد در داخل انبارها باید هر کدام مجهز به یک دستگاه کپسول آتشنشانی نوع مناسب باشد.

د – کپسول های آتشنشانی باید در نقاطی قرار داده شوند که از حرارت و نور آفتاب و برف و باران مصون باشند.

ه – در هر انبار باید حداقل یک دستگاه جعبه کمکهای اولیه بهداشتی تعبیه و برای مواقع ضروری آماده و نگاهداری شود.

و – شماره تلفن های آتشنشانی و مقامات انتظامی محل و بیمارستانهای سوانح با خط درشت و خوانا در کنار کلیه تلفن های داخل انبار نصب گردد.

ز – در اطراف باراندازها و انبارها باید روشنایی مناسبی پیش بینی شود.

✔  بین سقف انبار و مرتفع ترین نقطه کالای چیده شده فاصله به شرح زیر باید موجود باشد. اگر ارتفاع کالای چیده شده 4.5 متر بیشتر باشدفاصله تا سقف یک متر و نیم، اگر ارتفاع کالای چیده شده بین 2.60 تا 4.50 متر باشد فاصله تا سقف یک متر،اگر ارتفاع کالای چیده شده کمتر از 2.60 متر باشد فاصله تا سقف 40 سانتیمتر خواهد بود.

✔ در انبارهایی که عرض آن کمتر از 35 متر باشد حداکثر سطح اشغال شده هر قسمت (پارتی) کالا 250 متر مربع و فاصله آن با قسمت دیگر یک متر و چنان چه عرض انبار 35 متر و بیشتر باشد حداکثر سطح اشغال شده هر قسمت کالا 1000 متر مربع و فاصله آن با قسمت دیگر حداقل 2 مترخواهد بود.

✔ فاصله بین کالا تا دیوار انبار حداقل 60 سانتیمتر خواهد بود مگر در مواردی که به علت وضع مخصوص بسته بندی کالا رعایت فاصله مزبور مقدور نباشد.

✔  آتش زدن چوب و تخته و کاغذهای باطله و نظایر آن در داخل انبارها مطلقاً ممنوع است و در صورت لزوم برای انجام این کار باید با نظرسازمان دفاع غیر نظامی کشور از کوره های مخصوص استفاده شود.

✔ همه روزه مقارن با تعطیل انبار باید تمام محوطه انبارها از نظر ایمنی به وسیله مسئول انبار دقیقاً بازدید و نتیجه در دفتر مخصوص ثبت شود.

✔ استعمال دخانیات در محوطه داخل و خارج انبار مطلقاً ممنوع و به تعداد کافی علایم استعمال دخانیات ممنوع است باید نصب شود.

✔ در صورتی که کف انبار فاقد شیب و آبرو باشد باید کاال حداقل 5 سانتی متر با سطح زمین فاصله داشته باشد.

✔  فاصله بین انبارهای محصور و مسقف با دیوارهای مجاور از هر چهار طرف نباید از شش متر کمتر باشد و این فاصله باید از هر نوع کالا خالی نگهداری شود به نحوی که اتومبیل های آتشنشانی بتوانند هر انبار را به سهولت دور بزنند.

✔ دیوارها وستونهای داخل انبار بایستی جهت افزایش میدان دیدتاارتفاع 2 متر ازسطح زمین بارنگ های روشن یارنگ هایایمنی (نوارمورب زردوسیاه) رنگ آمیزی شود.

✔ مسیر تردد وسایل چرخ دار بایستی توسط خط کشی ممتد به رنگ زرد مشخص شود.

✔ طراحی مسیرهای داخلی انبار ،نحوه چسبیدن قفسه ها وکالاها بایستی طوری باشدکه :
الف ) دسترسی افراد به درهای خروجی دراسرع وقت وبه سهولت انجام پذیرد.
ب) امکان برخورد لیفتراک ووسایل نقلیه به قفسه ها وکالا نباشد واین وسایل قدرت مانور داشته باشند .
ج) حتی الامکان درایجاد مسیرهای طولانی که به بن بست منتهی می شود ، جلوگیری گردد.

✔ جهت استقرار مسئول انبار بایستی اتاقکی شیشه ای درداخل انبار ونزدیک به درب احداث گردد.

✔ هرانبار می بایستی حداقل بایکی ازوسایل ارتباطی وتلفن بی سیم باقسمتهای مختلف خارج انبار درارتباط باشد .

✔ ساختمان انبار باید مجهزبه الکترود برق گیر (صاعقه گیر) استاندارد باشد.

✔ سیستم برق رسانی درانبار بایستی دقیقاٌ منطبق با استانداردهای ایمنی بوده وایجاد هرگونه تغییر دروضعیت شبکه برق داخل انبار منوط به اجازه کتبی مسئولین فنی وایمنی خواهد بود.

✔ استفاده ازوسایل گرمازای برقی درمحوطه انبارممنوع و برای این کار باید از سیستم گرمایش بسته (شوفاژ یاکوئل) استفاده نمود.

✔ برای تامین روشنایی مصنوعی انباربایستی حتی الامکان از لامپهای سقفی (چسبیده به سقف) استفاده شود. ارتفاع این لامپ های آویزان ازسقف باید حداقل یک متر ازبالاترین سطح ردیف کالا ها و موادموجود در قفسه بالاتر باشد.

✔ هر انبار بایستی مجهزبه سیستم هواکش مجهزبه حفاظ کرکره ای باشد.

✔ درجه حرارت ورطوبت انبار باید بطور مرتب چک شود.

✔ تابلوهای برق بایستی ازانبار خارج ودر جای ایمن قراربگیرد.

✔ جاهایی که سیستم اطفاء حریق می باشد باید به رنگ قرمز معین شود .

✔ کالاهای نامتجانس از یکدیگر تفکیک شوند.

✔ کلیه کالاها بایستی کدبندی ومشخصات کالا روی آن برچسب شده باشد.

✔ انبارهایی که عرض آنها کمتراز 20متر است عرض راهرو داخل انبار نبایداز 1.5 مترکمترباشد. انبارهایی که عرض آنها از 20متر بیشتر باشد ،عرض راهرو کمتراز 2 متر نباید باشد. وچنانچه به وسایل مکانیکی یا موتوری حمل ونقل مجهز باشد راهروی متناسب باعبور وسایل مذبور منظور خواهد شد.
راهروی طولی باید تاانتها انبارخالی ازکالا بوده ورنگ سفید ازدوطرف خط کشی و مشخص شده باشد.

.

نکات زیر باید درمورد انبار کالا رعایت گردد :

الف) انبارها بایدباتوجه به امکانات محل مجهزبه وسایل ارتباطی کافی باشند.
مقامات مربوطه هم باید دربرقراری وسایل ارتباطی انبارها تسریع نمایند وتسهیلات لازم را فراهم آورند.

ب) وسایل موتوری مخصوص رفت وامد درداخل انبارها بایدهرکدام مجهزبه یک دستگاه کپسول آتش نشانی نوع مناسب باشد.

ج) کپسولهای آتش نشانی بایددرنقاطی قرارداده شوندکه از حرارت و نور و برف وباران مصون باشند.

د) قرار دادن هر گونه کالا و اجناس در مقابل تجهیزات اعلام واطفاء حریق ممنوع است و تجهیزات باید قابل رویت و دسترسبی به آن آسان باشد.

ه) درهرانبار باید حداقل یک دستگاه جعبه کمکهای اولیه بهداشتی تعبیه وبرای مواقع اضطراری آماده ونگهداری شود.

و) شماره تلفن های آتش نشانی باخط درشت وخوانا درکنار کلیه تلفن های داخل انبارنصب گردد.

ی) دراطراف باراندازها به منظورکنترل شبانه باید روشنایی مناسبی پیش بینی شود.

 

✔ کلیه کارکنان انبارها باید تعلیمات مربوط به حفاظت ایمنی وطرز کارباوسایل اولیبه آتش نشانی را فراگیرند و سرپرست آتش نشانی مکلف است ترتیب آموزش کارکنان رابدهد.

✔ بین سقف انبار و مرتفعترین نقطه کالای چیده شده فاصله زیرباید موجود باشد:
الف) اگر ارتفاع کالای چیده شده از4.5 مترتا 4.50 متر باشد فاصله تاسقف حداقل 1 متر خواهد بود.

ج)  اگر ارتفاع کالای چیده شده کمتر از 2.60 متر باشد فاصله تاسقف حداقل 40 سانتیمترخواهد بود.

.
منابع:
.https://anbarino.com

اَپ لیلیت

با دانلود و نصب اپلیکیشن ؛
لیلیت را همراه خود داشته باشید


برنامه‌ای ایمن و بهینه
سایز فایل: 1 مگابایت
آخرین آپدیت: 18 اسفند

error: هشدار ⚠️ محتوا محافظت می‌شود