شناخت خط مایل در عکاسی


خط مایل در عکاسی
خطهای آزاد ،‌ یعنی مجموعه‌ خطها به غیر از خط افقی،‌ خط عمودی و قطر ،‌ ترکیب بندی هندسی تصویر وارد نمی‌شوند. خط مایل با نقطه که محکم روی سطح مستقر می‌شود ضدیت دارد. خط مایل عنصر بی‌نظمی را در فضای عکس وارد می‌سازد.

به این دلیل است که تعادل باید به کمک خط عمودی یا افقی از نو برقرار شود. عکس سمت راست نشان می‌دهد که چگونه چند خط عمودی، ناپایداری خطهای مایل را به تعادل رسانده‌اند.
البته اگر در نوع قرار گرفتن خطهای مایل نظم نسبی هم برقرار باشد،‌ این خطها آرامش بخشی بیشتری دارند. مانند آنکه همه خطها به سمت مرکز همگرا باشند.


دیدن منابع مطالب

مجله هنر

مطالب آموزشی

راهنمای نتخاب لوازم هنر

هنر خطاطی

هنر دکوراسیون

هنر صنایع دستی

هنر نقاشی

هنر عکاسی

اَپ لیلیت

دانلود اپلیکیشن لیلیت

با نصب اپلیکیشن، لیلیت را در دستگاه همراه خود داشته باشید و سرگرم شوید…