مهر مادری

مهر مادری

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: مهر مادری

نام هنرمند: عباس یعقوبی

نوع اثر: مجسمه فلزی

اندازه اثر: 25 سانتی‌متر

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت