تابلو عکس دری به سوی تاریکی

تابلو عکس دری به سوی تاریکی

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: ورودی به تاریکی

نام هنرمند: احسان میرزایی فراهانی

نام مجموعه: از دست رفته

نوع اثر: عکاسی / Photography

سبک: مخروبه / Ruins

قیمت تابلو: غیرقابل فروش

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت