عدسی زاویه بسته در عکسی


عدسی زاویه بسته در عکسی
خاصیت عدسیهای زاویه بسته ( یا دورگیر)، به ویژه آن‌هایی که دارای فاصله کانونی 135 mm یا 250 mm و غیره … هستند، با مشخصه‌های عدسیهای زاویه باز به کلی ضدیت دارند. این عدسیها تنها جزئی از موضوع انتخاب شده را بازسازی می‌کنند و در عین حال نظمی را در عکس وارد می‌سازد.

از سوی دیگر، چه از شی ساده عکس بگیرید ،‌چه از تکچهره‌ای که تمامی قاب عکس را اشغال می‌کند،‌ عمق میدان کمی که عدسی زاویه باز با دیافراگمی باز یا اندکی بسته به وجود می‌آورد، موجب تفکیک موضوع از زمینه می‌شود.
طبیعتا عدسی زاویه بسته برای عکس برداشتن از موضوعهایی که در فاصله‌ای دور واقع هستند ضروری است. به این ترتیب، در عکس سمت راست، نمای ساختمانهایی که بر روی یکی از کناره‌ها رور بسیار عریضی واقع می‌باشند، از کناره مقابل به وسیله عدسی 250 م‌م عکسبرداری شده‌اند.


دیدن منابع مطالب

مجله هنر

مطالب آموزشی

راهنمای نتخاب لوازم هنر

هنر خطاطی

هنر دکوراسیون

هنر صنایع دستی

هنر نقاشی

هنر عکاسی

اَپ لیلیت

دانلود اپلیکیشن لیلیت

با نصب اپلیکیشن، لیلیت را در دستگاه همراه خود داشته باشید و سرگرم شوید…