تابلو نقاشی دنیای درون مرغابی

تابلو نقاشی دنیای درون مرغابی

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: دنیای درون مرغابی

نام هنرمند: مهدیه مظلومی (مهتاب)

تکنیک: رسامی با روان نویس روی دستمال کاغذی

سبک: کوبیسم ترکیبی

ابعاد تابلو:

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت