تلالو نور درمیان گل‌ها

تلالو نور درمیان گل‌ها

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام هنرمند: طاهره اسمعیلی کلوار

نام اثر: تلالو نور درمیان گل‌ها

تکنیک: رنگ روغن روی بوم

سبک: رئالیسم

ابعاد اثر: 60×80

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت