اثر مجسمه شماره 1

اثر مجسمه شماره 1

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: مجسمه شماره 1

نام هنرمند: روح انگیز صفری نژاد

مجموعه: ایهام

نوع اثر: مجسمه

تکنیک: ترکیب مواد

سبک: هنر دیدگانی

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
در آثار پیش رو با عنوان “ایهام” انعکاس به وسیله ادراک بصرى، ویژگیهاى روانى بینایى و خطاى بصرى که حاصل تأخیر زمانى مربوط به اعصاب است، بیان مى شود. مخاطب چند تصویر مختلف را درون یک تصویر تشخیص مى دهد و از این مشاهده که به نوعى بازى فکرى است، غرق لذت مى گردد.
در این آثار، فضاى مثبت و منفى، فرم هاى مسطح در فضاى غیر واقعى، فاصله و فضا جایگاه ویژه اى مى یابد که کاربرى صحیح هریک از مؤلفه‌ها، ادراک مخاطب را دگرگون مى کند…

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت