# تابلوهای طراحی سیاه قلم | Drawing Artworks

آرشیو طراحی مداد، ذغال و… در گالری لیلیت

✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، پرتره جوهری شماره 9

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، پرتره جوهری شماره 8

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، پرتره جوهری شماره 7

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، پرتره جوهری شماره 6

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، پرتره جوهری شماره 5

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، پرتره جوهری شماره 4

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، پرتره جوهری شماره 3

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، پرتره جوهری شماره 2

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، پرتره جوهری شماره 1

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، ارتفاع پست

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، نوشیدنی نا گوارا

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، مجسمه تمثال

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، مسافر راه دور

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، اتفاق بزرگ روی میز کوچک

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، مبحث پیچیده

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، پرنده از نفس افتاده

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، در آمیخته با روح مار

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، در آمیخته با روح گوزن

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، سه ماهی و گل

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، ملکه شیطانی

ادامه »