# تابلوهای طراحی سیاه قلم | Drawing Artworks

آرشیو طراحی مداد، ذغال و… در گالری لیلیت

تابلوهای طراحی سیاه‌قلم

تابلو طراحی، پرتره جوهری شماره 9

نمایش »
تابلوهای طراحی سیاه‌قلم

تابلو طراحی، پرتره جوهری شماره 8

نمایش »
تابلوهای طراحی سیاه‌قلم

تابلو طراحی، پرتره جوهری شماره 7

نمایش »
تابلوهای طراحی سیاه‌قلم

تابلو طراحی، پرتره جوهری شماره 6

نمایش »
تابلوهای طراحی سیاه‌قلم

تابلو طراحی، پرتره جوهری شماره 5

نمایش »
تابلوهای طراحی سیاه‌قلم

تابلو طراحی، پرتره جوهری شماره 4

نمایش »
تابلوهای طراحی سیاه‌قلم

تابلو طراحی، پرتره جوهری شماره 3

نمایش »
تابلوهای طراحی سیاه‌قلم

تابلو طراحی، پرتره جوهری شماره 2

نمایش »
تابلوهای طراحی سیاه‌قلم

تابلو طراحی، پرتره جوهری شماره 1

نمایش »
تابلوهای طراحی سیاه‌قلم

تابلو طراحی، ارتفاع پست

نمایش »
تابلوهای طراحی سیاه‌قلم

تابلو طراحی، نوشیدنی نا گوارا

نمایش »
تابلوهای طراحی سیاه‌قلم

تابلو طراحی، مجسمه تمثال

نمایش »
تابلوهای طراحی سیاه‌قلم

تابلو طراحی، مسافر راه دور

نمایش »
تابلوهای طراحی سیاه‌قلم

تابلو طراحی، اتفاق بزرگ روی میز کوچک

نمایش »
تابلوهای طراحی سیاه‌قلم

تابلو طراحی، مبحث پیچیده

نمایش »
تابلوهای طراحی سیاه‌قلم

تابلو طراحی، پرنده از نفس افتاده

نمایش »
تابلوهای طراحی سیاه‌قلم

تابلو طراحی، در آمیخته با روح مار

نمایش »
تابلوهای طراحی سیاه‌قلم

تابلو طراحی، در آمیخته با روح گوزن

نمایش »
تابلوهای طراحی سیاه‌قلم

تابلو طراحی، سه ماهی و گل

نمایش »
تابلوهای طراحی سیاه‌قلم

تابلو طراحی، ملکه شیطانی

نمایش »