# تابلوهای نقاشی سنتی | Traditional painting Artworks

آرشیو نقاشی‌های سنتی در گالری لیلیت

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، زنی پشت آینه

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، پیشی‌های رنگی و یک جغد

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، خانم شاپرکی

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، ماهی های رنگی

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، تو ماهی و من ماهی این برکه ی کاشی

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، گربه های رنگی

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، گربه های کوچه آخر شب

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، مادر آسمان و مادر دریا

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، ماهی های نقاشی زیر آب

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، گربه ها توی باغچه کنار شهر

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، وقتی آرزوهایم داخل بطری در تلاطم امواج روزگار گم میشود

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، میزبان آسمانی

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، شیطان ونیزی

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، اشک های چشمان نویسنده ی کتاب زندگی

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، سنت جورج نوازنده و جنگ با اژدهای ساکسیوفونی

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، درخواست صلح

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، چاره ای برای یک عمر از دست رفته

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، این صورت فلکی طالع عشق ما هست

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، دست در دست هم در مسیر جمع کردن نورها

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، عشق ما مثل چراغ شبه

ادامه »