# تابلوهای طراحی فصل زودگذر | Drawing of Fleeting Season

فصل زودگذر – Fleeting Season
انسانها چه بلایی بر سر طبیعت و دیگر موجودات زنده آورده اند؟ چند گونه موجود زنده را میشناسیم که توسط انسان ها منقرض شدند؟
این مجموعه دغدغه حفظ گونه های جانور و گیاهی و منابع طبیعی تحت عنوان “فصل زودگذر” را به تصویر کشیده است.

✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، فصل زودگذر و منابع طبیعی نابود شده

کد اثر: 423014

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، فصل زودگذر و دودو های منقرض شده

کد اثر: 423013

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، فصل زودگذر و درخت های تنومند قطع شده

کد اثر: 423012

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، فصل زودگذر با چشمان قوهای گنگ

کد اثر: 423011

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، فصل زودگذر و کتاب عشق

کد اثر: 423010

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، فصل زودگذر و مرغ‌های بهشتی منقرض شده

کد اثر: 42309

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، فصل زودگذر و ماموت های منقرض شده

کد اثر: 42308

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، فصل زودگذر و ببر تاسمانی های منقرض شده

کد اثر: 42307

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، فصل زودگذر و کواگا های منقرض شده

کد اثر: 42306

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، فصل زودگذر و اسب های منقرض شده

کد اثر: 42305

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، فصل زودگذر با فیلودندرون ها

کد اثر: 42304

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، فصل زودگذر و نئاندرتال های منقرض شده

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، فصل زودگذر در برکه های بکر

کد اثر: 42302

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، فصل زودگذر و عشق در طبیعت رو به انقراض

کد اثر: 42301

ادامه »
دکمه بازگشت به بالا