# تابلوهای طراحی فصل زودگذر | Drawing of Fleeting Season

فصل زودگذر – Fleeting Season
انسانها چه بلایی بر سر طبیعت و دیگر موجودات زنده آورده اند؟ چند گونه موجود زنده را میشناسیم که توسط انسان ها منقرض شدند؟
این مجموعه دغدغه حفظ گونه های جانور و گیاهی و منابع طبیعی تحت عنوان “فصل زودگذر” را به تصویر کشیده است.

✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی فصل زودگذر و منابع طبیعی نابود شده

کد: 423014

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی فصل زودگذر و دودو‌های منقرض شده

کد: 423013

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی فصل زودگذر و درخت‌های تنومند قطع شده

کد: 423012

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی فصل زودگذر با چشمان قوهای گنگ

کد: 423011

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی فصل زودگذر و کتاب عشق

کد: 423010

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی فصل زودگذر و مرغ‌های بهشتی منقرض شده

کد: 42309

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی فصل زودگذر و ماموت‌های منقرض شده

کد: 42308

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی فصل زودگذر و ببر تاسمانی‌های منقرض شده

کد: 42307

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی فصل زودگذر و کواگا‌های منقرض شده

کد: 42306

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی فصل زودگذر و اسب‌های منقرض شده

کد: 42305

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی فصل زودگذر با فیلودندرون ها

کد: 42304

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی فصل زودگذر و نئاندرتال‌های منقرض شده

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی فصل زودگذر در برکه‌های بکر

کد: 42302

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی فصل زودگذر و عشق در طبیعت رو به انقراض

کد: 42301

ادامه »
دکمه بازگشت به بالا
fa Lang