# تابلوهای طراحی فصل زودگذر | Drawing of Fleeting Season

فصل زودگذر – Fleeting Season
انسانها چه بلایی بر سر طبیعت و دیگر موجودات زنده آورده اند؟ چند گونه موجود زنده را میشناسیم که توسط انسان ها منقرض شدند؟
این مجموعه دغدغه حفظ گونه های جانور و گیاهی و منابع طبیعی تحت عنوان “فصل زودگذر” را به تصویر کشیده است.

✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، فصل زودگذر و منابع طبیعی نابود شده

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، فصل زودگذر و دودو های منقرض شده

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، فصل زودگذر و درخت های تنومند قطع شده

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، فصل زودگذر با چشمان قوهای گنگ

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، فصل زودگذر و کتاب عشق

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، فصل زودگذر و مرغ‌های بهشتی منقرض شده

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، فصل زودگذر و ماموت های منقرض شده

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، فصل زودگذر و ببر تاسمانی های منقرض شده

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، فصل زودگذر و کواگا های منقرض شده

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، فصل زودگذر و اسب های منقرض شده

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، فصل زودگذر با فیلودندرون ها

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، فصل زودگذر و نئاندرتال های منقرض شده

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، فصل زودگذر در برکه های بکر

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، فصل زودگذر و عشق در طبیعت رو به انقراض

ادامه »
دکمه بازگشت به بالا