# تابلوهای طراحی پرتره های کهکشانی | Drawing of Galactic portraits

پرتره های کهکشانی – Galactic portraits

✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی پرتره کهکشانی – ساکت و منتظر

✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی پرتره کهکشانی – تنها باقی مانده

✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی پرتره کهکشانی – نالهٔ سرخابی

✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی پرتره کهکشانی – قانونمند و سرد

✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی پرتره کهکشانی – نا امید

✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی پرتره کهکشانی – تسلیم قوانین

✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی پرتره کهکشانی – آوار آبی رنگ

✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی پرتره کهکشانی – فریب خورده

✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی پرتره کهکشانی – تلفیق شده با قطعات صورتی

✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی پرتره کهکشانی – تکه‌هایی نه مثل قبل

✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی پرتره کهکشانی – دهان بسته

✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی پرتره کهکشانی – دنیای تاریک

✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی پرتره کهکشانی – تناسب بنفش

✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی پرتره کهکشانی – چشم ها

✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی پرتره کهکشانی – از هم پاشیده

✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی پرتره کهکشانی – فریاد با سکوت

✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی پرتره کهکشانی – فراموش شده

✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی پرتره کهکشانی – نادیده گرفته شده

✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی پرتره کهکشانی – اعضای تکلم

✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی پرتره کهکشانی – چشم بسته

✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی پرتره کهکشانی – مرگ ستارگان

✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی پرتره کهکشانی – چهره گم شده در باد

دکمه بازگشت به بالا
fa Lang