# تابلوهای طراحی پرتره های کهکشانی | Drawing of Galactic portraits

پرتره های کهکشانی – Galactic portraits

✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، پرتره کهکشانی – ساکت و منتظر

کد اثر: 419023

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، پرتره کهکشانی – تنها باقی مانده

کد اثر: 419022

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، پرتره کهکشانی – نالهٔ سرخابی

کد اثر: 419021

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، پرتره کهکشانی – قانونمند و سرد

کد اثر: 419020

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، پرتره کهکشانی – نا امید

کد اثر: 419019

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، پرتره کهکشانی – تسلیم قوانین

کد اثر: 419017

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، پرتره کهکشانی – آوار آبی رنگ

کد اثر: 419016

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، پرتره کهکشانی – فریب خورده

کد اثر: 419015

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، پرتره کهکشانی – تلفیق شده با قطعات صورتی

کد اثر: 419014

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، پرتره کهکشانی – تکه هایی نه مثل قبل

کد اثر: 419013

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، پرتره کهکشانی – دهان بسته

کد اثر: 419012

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، پرتره کهکشانی – دنیای تاریک

کد اثر: 419011

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، پرتره کهکشانی – تناسب بنفش

کد اثر: 419010

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، پرتره کهکشانی – چشم ها

کد اثر: 41909

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، پرتره کهکشانی – از هم پاشیده

کد اثر: 41908

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، پرتره کهکشانی – فریاد با سکوت

کد اثر: 41907

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، پرتره کهکشانی – فراموش شده

کد اثر: 41906

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، پرتره کهکشانی – نادیده گرفته شده

کد اثر: 41905

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، پرتره کهکشانی – اعضای تکلم

کد اثر: 41904

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، پرتره کهکشانی – چشم بسته

کد اثر: 41903

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، پرتره کهکشانی – مرگ ستارگان

کد اثر: 41902

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، پرتره کهکشانی – چهره گم شده در باد

کد اثر: 41901

ادامه »
دکمه بازگشت به بالا