# تابلوهای طراحی پرتره های کهکشانی | Drawing of Galactic portraits

پرتره های کهکشانی – Galactic portraits

✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی پرتره کهکشانی – ساکت و منتظر

کد: 419023

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی پرتره کهکشانی – تنها باقی مانده

کد: 419022

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی پرتره کهکشانی – نالهٔ سرخابی

کد: 419021

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی پرتره کهکشانی – قانونمند و سرد

کد: 419020

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی پرتره کهکشانی – نا امید

کد: 419019

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی پرتره کهکشانی – تسلیم قوانین

کد: 419017

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی پرتره کهکشانی – آوار آبی رنگ

کد: 419016

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی پرتره کهکشانی – فریب خورده

کد: 419015

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی پرتره کهکشانی – تلفیق شده با قطعات صورتی

کد: 419014

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی پرتره کهکشانی – تکه‌هایی نه مثل قبل

کد: 419013

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی پرتره کهکشانی – دهان بسته

کد: 419012

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی پرتره کهکشانی – دنیای تاریک

کد: 419011

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی پرتره کهکشانی – تناسب بنفش

کد: 419010

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی پرتره کهکشانی – چشم ها

کد: 41909

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی پرتره کهکشانی – از هم پاشیده

کد: 41908

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی پرتره کهکشانی – فریاد با سکوت

کد: 41907

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی پرتره کهکشانی – فراموش شده

کد: 41906

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی پرتره کهکشانی – نادیده گرفته شده

کد: 41905

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی پرتره کهکشانی – اعضای تکلم

کد: 41904

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی پرتره کهکشانی – چشم بسته

کد: 41903

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی پرتره کهکشانی – مرگ ستارگان

کد: 41902

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی پرتره کهکشانی – چهره گم شده در باد

کد: 41901

ادامه »
دکمه بازگشت به بالا
fa Lang