# تابلوهای طراحی پرتره های کهکشانی | Drawing of Galactic portraits

پرتره های کهکشانی – Galactic portraits

✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، پرتره کهکشانی – ساکت و منتظر

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، پرتره کهکشانی – تنها باقی مانده

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، پرتره کهکشانی – نالهٔ سرخابی

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، پرتره کهکشانی – قانونمند و سرد

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، پرتره کهکشانی – نا امید

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، پرتره کهکشانی – زوایای نارنجی

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، پرتره کهکشانی – تسلیم قوانین

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، پرتره کهکشانی – آوار آبی رنگ

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، پرتره کهکشانی – فریب خورده

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، پرتره کهکشانی – تلفیق شده با قطعات صورتی

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، پرتره کهکشانی – تکه هایی نه مثل قبل

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، پرتره کهکشانی – دهان بسته

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، پرتره کهکشانی – دنیای تاریک

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، پرتره کهکشانی – تناسب بنفش

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، پرتره کهکشانی – چشم ها

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، پرتره کهکشانی – از هم پاشیده

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، پرتره کهکشانی – فریاد با سکوت

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، پرتره کهکشانی – فراموش شده

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، پرتره کهکشانی – نادیده گرفته شده

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی، پرتره کهکشانی – اعضای تکلم

ادامه »
دکمه بازگشت به بالا