# تابلوهای نقاشی پرتره های درمانده | Traditional paintings of Helpless portraits

پرتره های درمانده – Helpless portraits
چه میشود اگر برای یکبار هم که شده شاهد تابلوهای نقاشی باشیم که حقیقت تلخ زندگی‌های ناراحت کننده‌ی امروزی ما را به تصویر بکشند؟

در این مجموعه آثار نقاشی چهره هایی عجیب اما آشنا را به ما نشان میدهد که حتما برای هنر شناسان و علاقه مندان بسیار جالب خواهد بود.

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی اسیر خشونت خانگی

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی چشم و هم چشمی زن

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی زن فالگیر

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی تشریفات مذهبی

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی انعکاس در آینه

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی مصرف روانگردان

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی دختر گرفتار مخدر

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی روح اعتیاد

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی شیطان نیک نما

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی قورباغه سمی

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی چشم ها

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی عزاداری

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی مستاصل و نومید

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی دندانپزشک ناقص الخلقه

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی مرده از عفونت شایع

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی سگ هار

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی دختر معتاد گریان

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی تولد ناخواسته

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی خنده شوم

دکمه بازگشت به بالا
fa Lang