# تابلوهای نقاشی پرتره های درمانده | Traditional paintings of Helpless portraits

پرتره های درمانده – Helpless portraits
چه میشود اگر برای یکبار هم که شده شاهد تابلوهای نقاشی باشیم که حقیقت تلخ زندگی‌های ناراحت کننده‌ی امروزی ما را به تصویر بکشند؟

در این مجموعه آثار نقاشی چهره هایی عجیب اما آشنا را به ما نشان میدهد که حتما برای هنر شناسان و علاقه مندان بسیار جالب خواهد بود.

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، اسیر خشونت خانگی

کد اثر: 228019

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، چشم و هم چشمی زن

کد اثر: 228018

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، زن فالگیر

کد اثر: 228017

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، تشریفات مذهبی

کد اثر: 228016

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، انعکاس در آینه

کد اثر: 228015

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، مصرف روانگردان

کد اثر: 228014

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، دختر گرفتار مخدر

کد اثر: 228013

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، روح اعتیاد

کد اثر: 228012

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، شیطان نیک نما

کد اثر: 228011

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، قورباغه سمی

کد اثر: 228010

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، چشم ها

کد اثر: 22809

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، عزاداری

کد اثر: 22808

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، مستاصل و نومید

کد اثر: 22807

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، دندانپزشک ناقص الخلقه

کد اثر: 22806

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، مرده از عفونت شایع

کد اثر: 22805

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، سگ هار

کد اثر: 22804

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، دختر معتاد گریان

کد اثر: 22803

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، تولد ناخواسته

کد اثر: 22802

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، خنده شوم

کد اثر: 22801

ادامه »
دکمه بازگشت به بالا