# تابلوهای نقاشی پرتره های درمانده | Traditional paintings of Helpless portraits

پرتره های درمانده – Helpless portraits
چه میشود اگر برای یکبار هم که شده شاهد تابلوهای نقاشی باشیم که حقیقت تلخ زندگی‌های ناراحت کننده‌ی امروزی ما را به تصویر بکشند؟

در این مجموعه آثار نقاشی چهره هایی عجیب اما آشنا را به ما نشان میدهد که حتما برای هنر شناسان و علاقه مندان بسیار جالب خواهد بود.

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، اسیر خشونت خانگی

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، چشم و هم چشمی زن

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، زن فالگیر

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، تشریفات مذهبی

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، انعکاس در آینه

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، مصرف روانگردان

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، دختر گرفتار مخدر

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، روح اعتیاد

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، شیطان نیک نما

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، قورباغه سمی

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، چشم ها

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، عزاداری

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، مستاصل و نومید

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، دندانپزشک ناقص الخلقه

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، مرده از عفونت شایع

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، سگ هار

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، دختر معتاد گریان

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، تولد ناخواسته

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، خنده شوم

ادامه »
دکمه بازگشت به بالا