# تابلوهای نقاشی چهره گمشده | Traditional paintings of the lost face

چهره گمشده – the lost face

این تابلو ها توسط هنرمندی معاصر نقاشی شده است و چهره هایی آشنا را به تصویر کشیده که بیننده هرچقدر هم که فکر کند این شخص کیست یا او را کجا دیده است به نتیجه نخواهد رسید، چرا که این چهره ها میتواند متعلق به خود ما باشد.

آمیختگی عناصر طبیعت مانند گیاهان، پرندگان و شاپرک ها با چهره های ناشناس عمق زیبایی به این آثار پرداخته است.

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی اشک‌هایی به شکل بالهای پروانه ها

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی اشک خالص

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی مدفون میان بالهای شاپرک ها

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی اشک ریختن

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی دستهای غریبه بر صورت مرده‌ای در میان گلهای نرگس

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی چهره گمشده در بین برگ‌های خشک پاییزی

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی چهرهٔ گمشده در طبیعت

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی همزیستی با گل ها

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی دختری در تبدیل به میان گلهای مرداب

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی عبادت با گل‌ها و شاپرک ها

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی اشکی از جنس گل‌های وحشی

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی چهرهٔ گمشده در میان گل‌ها و شاپرک ها

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی غرق در برکه صورتی و گل‌های شیپوری

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی نفسی از جنس گیاهان مردابی

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی اشکی از جنس سار ها

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی نفسی از جنس سارها

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی گل‌ها و گنجشک‌ها روی صورت

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی صورت پروانه‌ای

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی صورت من و پرنده‌های ماهی‌خورک

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی پشیمانی

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی اشک‌هایی از جنس گل

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی دو صورت و پروانه‌ها و گل ها

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی گل‌های نرگس قرمز و پروانه روی صورت

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی چهره و برگ‌ها و حلزون‌ها

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی چهره و گل‌ها و شاپرک ها

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی چهره و گلها و مرغ شهدخوار

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی دختری میان گل‌های شیپوری

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی پرندگان روی سر و بدن من

دکمه بازگشت به بالا
fa Lang