# تابلوهای نقاشی ایزدبانو های بودایی | Buddhist Goddesses

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی سوریاپرابها – الهه نور خورشید

کد اثر: ۱۳۱۰۱

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی شاندیتوا – الهه آموزنده

کد اثر: ۱۳۱۰۲

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی واسودهارا – الهه ثروت

کد اثر: ۱۳۱۰۳

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی آکاساغربا – الهه جواهر

کد اثر: ۱۳۱۰۵

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی سیاتاپاترا – الهه محافظ از خطر

کد اثر: ۱۳۱۰۴

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی داکینی پرنده – الهه برآورده کردن آرزوها

کد اثر: ۱۳۱۰۶

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی گانین – الهه نیکوکار

کد اثر: ۱۳۱۰۷

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی تارا – الهه آزادی

کد اثر: ۱۳۱۰۸

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی نیوکوآ – الهه محافظ دیوار آسمان و بهشت

کد اثر: ۱۳۱۰۹

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی اولوکیتشوره – الهه هزاردست مهربانی

کد اثر: ۱۳۱۰۱۰

ادامه »
دکمه بازگشت به بالا