# تابلوهای نقاشی ایزدبانو های بودایی | Buddhist Goddesses

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، سوریاپرابها – الهه نور خورشید

کد اثر: 13101

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، شاندیتوا – الهه آموزنده

کد اثر: 13102

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، واسودهارا – الهه ثروت

کد اثر: 13103

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، آکاساغربا – الهه جواهر

کد اثر: 13105

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، سیاتاپاترا – الهه محافظ از خطر

کد اثر: 13104

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، داکینی پرنده – الهه برآورده کردن آرزوها

کد اثر: 13106

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، گانین – الهه نیکوکار

کد اثر: 13107

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، تارا – الهه آزادی

کد اثر: 13108

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، نیوکوآ – الهه محافظ دیوار آسمان و بهشت

کد اثر: 13109

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، اولوکیتشوره – الهه هزاردست مهربانی

کد اثر: 131010

ادامه »
دکمه بازگشت به بالا