آموزش مسایل اقتصادی هنر

مطالب آموزشی برای هنرمندان

چگونگی قیمت گذاری اثر هنری برای فروش (بخش اول از قیمت گذاری اثر هنری)

نمایش »
مطالب آموزشی برای هنرمندان

قیمت گذارى مقایسه اى و اصول آن (بخش دوم از قیمت گذاری اثر هنری)

نمایش »
مطالب آموزشی برای هنرمندان

خرید مقایسه اى از دیدگاه خریداران (بخش سوم از قیمت گذاری اثر هنری)

نمایش »
مطالب آموزشی برای هنرمندان

آیا مردم باید بر چسب قیمت آثار را ببینند؟ (بخش چهارم از قیمت گذاری اثر هنری)

نمایش »
مطالب آموزشی برای هنرمندان

فروش آثار هنری بدون واسطه

نمایش »
مطالب آموزشی برای هنرمندان

آموزش روش قیمت گذاری یک اثر هنری

نمایش »
مطالب آموزشی برای هنرمندان

فانتزی‌های هنرمندان در مساله اقتصاد هنر

نمایش »
مطالب آموزشی برای هنرمندان

خطر بالا بردن قیمت یک اثر هنرى برای هنرمند

نمایش »
مطالب آموزشی برای هنرمندان

اهمیت امضا هنرمند در قیمت یک اثر هنری

نمایش »
مطالب آموزشی برای هنرمندان

چگونه آثار هنری خود را به فروش برسانیم؟

نمایش »