★ نشنیده‌ام | نمایشگاه آثار نقاشی مینا نیایش‌فر

ورود به نمایشگاه
★ آثار هنرمندان در نمایشگاه

تابلو نقاشی یک پرواز به سوی رهایی

★ آثار هنرمندان در نمایشگاه

تابلو نقاشی دو پرنده نشسته با جایگاه متفاوت

★ آثار هنرمندان در نمایشگاه

تابلو نقاشی یک پرنده تنها نشسته روی شاخه

★ آثار هنرمندان در نمایشگاه

تابلو نقاشی ملحق شدن به دو پرنده دیگر روی میله‌های حصار

★ آثار هنرمندان در نمایشگاه

تابلو نقاشی آواز پرنده

★ آثار هنرمندان در نمایشگاه

تابلو نقاشی پرنده تنهای کوچک روی شاخه‌های خشک

★ آثار هنرمندان در نمایشگاه

تابلو نقاشی پرندگان نشسته روی کابل‌های برق و نگاه به آسمان

★ آثار هنرمندان در نمایشگاه

تابلو نقاشی سه پرنده روی کابل‌های برق

★ آثار هنرمندان در نمایشگاه

تابلو نقاشی یک پرنده روی زمین کنار برگ‌های خشکیده

★ آثار هنرمندان در نمایشگاه

تابلو نقاشی یک پرنده روی شاخه و کابل‌های دوردست

★ آثار هنرمندان در نمایشگاه

تابلو نقاشی دو پرنده روی شاخه‌های خشکیده درخت

★ آثار هنرمندان در نمایشگاه

تابلو نقاشی یک پرنده تنها روی درخت خشکیده

★ آثار هنرمندان در نمایشگاه

تابلو نقاشی پرنده‌ای روی شاخه درخت و سیم‌های برق

★ آثار هنرمندان در نمایشگاه

تابلو نقاشی یک پرنده روی شاخه خشکیده درخت

★ آثار هنرمندان در نمایشگاه

تابلو نقاشی نگاه پرنده به پائین

★ آثار هنرمندان در نمایشگاه

تابلو نقاشی آواز پرنده روی درخت خشکیده

دکمه بازگشت به بالا
fa Lang