★ گویاآرت | نمایشگاه آثار یلدا لسانی گویا

ورود به نمایشگاه
★ آثار هنرمندان در نمایشگاه

تابلو نقاشیخط وان یکاد

★ آثار هنرمندان در نمایشگاه

تابلو نقاشیخط هیچ

★ آثار هنرمندان در نمایشگاه

تابلو نقاشیخط به نام خداوند جان و خرد

★ آثار هنرمندان در نمایشگاه

تابلو نقاشیخط نقره فام

★ آثار هنرمندان در نمایشگاه

تابلو نقاشیخط محبت

★ آثار هنرمندان در نمایشگاه

تابلو نقاشیخط چیدمان حروف

★ آثار هنرمندان در نمایشگاه

تابلو نقاشیخط عشق

★ آثار هنرمندان در نمایشگاه

تابلو نقاشیخط شمسه

★ آثار هنرمندان در نمایشگاه

تابلو نقاشیخط سایه

★ آثار هنرمندان در نمایشگاه

تابلو نقاشیخط ای زندگی تن و توانم همه تو

★ آثار هنرمندان در نمایشگاه

تابلو نقاشیخط رنگ زندگی

★ آثار هنرمندان در نمایشگاه

تابلو نقاشیخط رنگ حروف

★ آثار هنرمندان در نمایشگاه

تابلو نقاشیخط دوست

★ آثار هنرمندان در نمایشگاه

تابلو نقاشیخط چشم طلایی

★ آثار هنرمندان در نمایشگاه

تابلو نقاشیخط بی همگان به سر شود

★ آثار هنرمندان در نمایشگاه

تابلو نقاشیخط چهار قُل

★ آثار هنرمندان در نمایشگاه

تابلو نقاشیخط بسم الله

★ آثار هنرمندان در نمایشگاه

تابلو نقاشیخط بسم الله الرحمن الرحیم

دکمه بازگشت به بالا
fa Lang