بازدیدکنندگان عمومی از همه جا و شلوغ Public visitors from everywhere and crowded