اهداف و اهمیت موضوع بخش‌های جشنواره یازدهم مد و لباس فجر | معیارهای مشترک ارزیابی از سلامت محصول تا ملاحظات اقتصادی

گروه مد و لباس هنرآنلاین: بخش‌های رقابتی یازدهمین جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر به 7 بخش لباس نوجوان، لباس مردانه، طراحی کیف و کفش، زیورآلات، چادر و روسری، پارچه و بسته‌بندی تفکیک شده که هرکدام در حوزه اهداف و اهمیت موضوع تفاوت‌هایی جزئی با یکدیگر دارند.

در این مطلب به‌طور جداگانه مروری داریم بر اهداف و اهمیت موضوع هریک از بخش‌های یازدهمین جشنواره مد و لباس فجر درحالی‌که عناوین معیارهای ارزیابی آثار در تمام بخش‌ها مشترک است و نوآوری، خلاقیت، زیبایی، تناسب و کارایی، گویائی و استاندارد بودن طرح، عوامل زیست‌محیطی و سلامت محصول، شاخصه‌های فرهنگی و اجتماعی، معیارهای تخصصی در هر بخش و ملاحظات اقتصادی و ارزش‌افزوده آثار را شامل می‌شود.

بخش لباس نوجوان:

اهداف شامل فراهم آوردن زمینه مناسب برای کشف، بروز و استفاده از ایده‌های طراحان خلاق برای کاربرد در صنعت، نشان دادن ظرفیت‌های طراحی و تولید پارچه و منسوجات ملی، ترغیب و تشویق طراحان پارچه برای ارائه ایده‌ها و طرح‌های نوین با رویکرد ایرانی اسلامی، هم‌اندیشی طراحان پارچه جهت حمایت از تولید ملی، معرفی و کاربردی کردن آثار برگزیده و هدایت به بازار کار، ایجاد بانک اطلاعاتی طراحان و کارگاه‌های فعال و طراحان پارچه و شرکت‌های مرتبط

اهمیت موضوع: (در پیشــینه تاریخــی کشــور ایــران هنــر صنعــت پارچه‌بافی و چــاپ پارچــه همــواره پیشـتاز و نامـی بـوده اسـت. پارچه‌های سـنتی ایـران حـاوی طرح‌هایی برگرفتـه از فرهنـگ و سـنن بومـی هسـتند کـه متأسـفانه اغلـب منسوخ‌شده یـا مـورد بی‌مهری قرارگرفته‌اند. شناسایی و بازنمائــی نمادهــا و نقش‌مایه‌های اصیــل ایرانــی اسلامی و کاربــرد آن‌ها در طراحــی و همگامــی طراحــان و تولیدکننــدگان، ســبب ارائـه طرح‌های فاخـر، اصیـل و خلق در پارچه‌های ایرانـی و معرفـی ظرفیت‌های بی‌بدیل ایــن حــوزه خواهــد بــود.)

بخش لباس مردانه:

اهداف شامل ایجاد ارتباط بین مدسازی عفیفانه، نیاز روز اجتماع و هویت ایرانی اسلامی، احیاء زیبایی‌شناسی نمادها و لباس محلی اقوام مختلف ایران، استعدادیابی و بسترسازی برای نوآوری و ارتقاء کیفیت در تولید پوشا ک ملی، معرفی، تشویق و حمایت از طراحان، افراد مستعد و فعالان حوزه مد و پوشا ک، برقراری پیوند بیشتر بین دو بخش هنری و دانشگاهی و تولیدکنندگان و صنعتگران  حوزه مد و لباس، استعدادیابی و معرفی بستر مناسب اشتغال برای جوانان مستعد در حوزه مد و پوشاک، ایجاد رقابت و تمایز در طراحی و تولید باکیفیت پوشا ک با نمونه‌های مشابه خارجی

اهمیت موضوع: (فرهنگ پوشش و نوع پوشا ک افراد، ارزش‌ها و نگرش‌ها و فرهنگ جامعه را نمایان می‌کند. درواقع در هر جامعه‌ای نوع و کیفیت لباس افراد به‌نوعی بیانگر شرایط اجتماعی، اقلیمی و ارزش‌های حاکم بر فرهنگ جامعه است. در سال‌های اخیر به هنرصنعت مد و پوشا ک مردانه بیشتر توجه شده است و به همین دلیل طراحی لباس مردانه نیز بیش‌ازپیش اهمیت یافته است. اهمیت این موضوع در حفظ و تقویت فرهنگ ایرانی اسلامی در ترکیب با خلاقیت و ذوق هنری با توجه به نیازهای جامعه به طراحی و تولید پوشا ک با اصالت، فاخر، زیبا و کاربردی و دارای هویت و مطابق با سلیقه و فرهنگ جامعه است.)

بخش طراحی کیف و کفش:

اهداف شامل معرفی و ارائه محصولات اصیل و باکیفیت تولید داخلی، ارتقاء و بی‌نیازی تولید ملی در زمینه کیف و کفش، استعدادیابی و زمینه‌سازی برای اشتغال، توسعه بازاریابی و فروش محصولات ایرانی ارتباط بیشتر با بازارهای جهانی، تثبیت نام تجاری و به شهرت رساندن نام طراح، تولیدکننده یا شرکت، ایجاد تمایز در طرح و کیفیت بین نمونه‌های مشابه خارجی

اهمیت موضوع: (کفـش ضروری‌ترین پوشـاک محافظت‌کننده از اصلی‌ترین انـدام بـدن اسـت کـه درگذر زمـان و از فرهنـگ بـه فرهنـگ تفـاوت بسـیاری داشـته و ظاهـر آن نیـز بـه کارکـرد آن بسـتگی داشته است. کفش‌های امـروزی در شـیوه، پیچیدگـی و هزینـه تفـاوت گسترده‌ای دارد. امــروزه در طراحــی کفش‌ها عوامــل دیگــری همچــون راحتــی، ارتبـاط آن بـا فرهنـگ و سـلیقه مخاطـب، متناسب بودن بـا محیـط و شـرایط اسـتفاده و جنبه‌های آراســتگی آن نیــز در نظر گرفتــه می‌شود علاوه بر راین طراحــی کفــش سـومین شـغل پردرآمـد دنیاسـت. کیـف هـم کـه از ملزومـات تزئینـی جـذاب و پرکاربـرد در صنعـت مـد اسـت یکـی از اجـزای تکمیل‌کننده پوشـش هـر فـرد شـناخته می‌شود. طراحـی کیـف و کفـش به‌عنوان حوزه‌ای جـذاب بـرای مـد شناخته‌شده اسـت. بـا توجـه بـه پیشـرفت و تکامـل صنعـت مـد، ایجـاد فضـای رقابتـی بیـن طراحـان کیـف و کفـش در راسـتای پر کردن خلأهای کمـی و کیفـی ایـن صنعـت مدنظـر بوده است.)

بخش زیورآلات:

اهداف  شامل شناسایی ظرفیت‌ها، استعدادیابی و اشتغال جوانان، ایجاد شبکه منسجم طراحی، تولید، توزیع، تبلیغات و بازاریابی، هماهنگ‌سازی و به‌روزرسانی دانش افراد با تقاضا، نیاز و مطالبه بازار، جذب مخاطب و تولیدکننده داخلی برای تولید طرح‌های برگرفته از نماد و نشانه‌های ایرانی، توسعه بازاریابی و فروش محصولات ایرانی و ارتباط بیشتر با بازارهای جهانی

اهمیت موضوع: (در فرهنگ و هنر ایران از گذشته تاکنون جواهرات و زیورآلات مظهر زیبایی، اصالت و جذابیت و گنجینه ارزشمند نقش‌مایه‌های تزئینی و دستمایه آفرینش‌های هنری هستند. پشت هر طراحی مفاهیم و نمادهای زیادی پنهان شده است که نمایانگر ذوق و سلیقه و ابتکار هنرمندان است. ترغیب و افزایش سطح آگاهی طراحان و هنرمندان در استفاده از نشانه‌ها و نمادهای غنی هنر ایرانی-اسالمی در بستر خلاقیت می‌تواند چیزی فراتر از زیبایی آفریده و هویت یک اثر هنری اصیل ایرانی را به نمایش بگذارد.)

بخش طراحی چادر و پوشش سر:

اهداف  شامل ایجاد فضای مناسب رقابتی جهت نقش‌آفرینی مؤثر فعالان حجاب و پوشش اسلامی، بسترسازی برای ایجاد تنوع و ارائه الگوهای مناسب پوشش اسلامی با در نظر گرفتن شأن و منزلت بانوان ایرانی، ترویج و تقویت گفتمان مد عفیفانه بر اساس فرهنگ ایرانی اسلامی، معرفی پوشش خاص، اصیل، کاربردی و زیبا با طرح و نماد ایرانی اسلامی به جهان، ارتقاء جایگاه پوشش در جامعه و جذب مخاطب برای حوزه حجاب، رفع نیازهای پوششی، اجتماعی و فردی بانوان محجبه در جامعه اسلامی، معرفی و حمایت از طراحان و تولیدکنندگان موفق ایرانی در زمینه تولید محصولات حجاب و پوشش اسلامی

اهمیت موضوع: (پوشش و حجاب در طول تاریخ و از گذشته تا حال از ضروریات زندگی بشر بوده و نمودی از هویت فرهنگی و شأن انسانی به شمار می‌رود که در دوران معاصر، علاوه بر کارکردهای سنتی، کارکرد رسانه‌ای و ارتباطی نیز پیدا کرده و هنرمندان طراح لباس از آن به‌مثابه اثر هنری در بیان مفاهیم موردنظر خود بهره می‌جویند. فرهنگ‌سازی در جامعه با طراحی و ارائه پوشش عفیفانه اصیل، شکیل، زیبا و کاربردی و منطبق با موازین ایرانی اسلامی برای همه بانوان بخصوص برای جوانان می‌تواند به جذب آن‌ها برای انتخاب پوشش مناسب و درخور در جامعه منجر شود. ازاین‌رو ایجاد تغییرات صحیح و نوآوری در طراحی چادر و پوشش سر با توجه به عرف جامعه، آموزه‌های اسلامی، شرایط زیستی و رویکرد جوان پسندانه و سلامت محور مورد توجه است.)

بخش پارچه:

اهداف شامل فراهم آوردن زمینه مناسب برای کشف، بروز و استفاده از ایده‌های طراحان خالق برای کاربرد در صنعت، نشان دادن ظرفیت‌های طراحی و تولید پارچه و منسوجات ملی، ترغیب و تشویق طراحان پارچه برای ارائه ایده‌ها و طرح‌های نوین با رویکرد ایرانی اسلامی، هم‌اندیشی طراحان پارچه جهت حمایت از تولید ملی، معرفی و کاربردی کردن آثار برگزیده و هدایت به بازار کار، ایجاد بانک اطلاعاتی طراحان و کارگاه‌های فعال و طراحان پارچه و شرکت‌های مرتبط

اهمیت موضوع: (در پیشــینه تاریخــی کشــور ایــران هنــر صنعــت پارچه‌بافی و چــاپ پارچــه همــواره پیشـتاز و نامـی بـوده اسـت. پارچه‌های سـنتی ایـران حـاوی طرح‌هایی برگرفتـه از فرهنـگ و سـنن بومـی هسـتند کـه متأسـفانه اغلـب منسوخ‌شده یـا مـورد بی‌مهری قــرار گرفته‌اند. شناسایی و بازنمائــی نمادهــا و نقش‌مایه‌های اصیــل ایرانــی اسلامی، کاربــرد آن‌ها در طراحــی و همگامــی طراحــان و تولیدکننــدگان، ســبب ارائـه طرح‌های فاخـر، اصیـل و خلق در پارچه‌های ایرانـی و معرفـی ظرفیت‌های بی‌بدیل ایــن حــوزه خواهــد بــود.)

بخش بسته‌بندی:

اهداف شامل ارتقاء ارزش محصول، توسعه بازاریابی و فروش، جلب‌توجه و تبلیغ محصول، محافظت از محصول از زمان تولید محصول تا پس از استفاده، تسهیل در جابجایی و حمل‌ونقل، ایجاد تمایز در بین نمونه‌های مشابه

اهمیت موضوع: (بسته‌بندی خوشایند و هدفمند یک محصول، پیام‌ها و ناگفته‌های بسیاری را به ضمیر ناخودآگاه مخاطب و مشتری مخابره می‌کند. این پیام‌ها گاه آن‌چنان قدرتمند هستند که بیننده را تشویق و ترغیب به خرید یا تحسین می‌کند. به‌رغم اهداف کاربردی و ملاحظات کسب‌وکار، ملاحظات فرهنگی نیز قابلیت توسعه و گسترش دارند و این هنوز آغاز مزایای این موضوع به شمار می‌رود.)

منبع: هنرآنلاین | http://honaronline.ir

می‌توانید این صفحه رویداد اطلاعیه خبری را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on google
Share on telegram
Share on email

📅 برای اطلاع از جدیدترین رویدادهای عرصه هنر و فرهنگ ایران و جهان، همراه روزنامه هنر در گالری لیلیت باشید

روزنامه هنر رویدادهای هنری اخبار هنری گزارش‌های هنری نوآوری‌های هنری حراج هنری تئاتر و نمایش مد و لباس
💎 بنر تبلیغ
اپلیکیشن
💎 بنر مجله هنر
💎 بنر روزنامه هنر
💎 بنر هنرآموز
💎 بنر نمایشگاه
💎 بنر تماشاخانه
💎 بنر موزیکهای بیکلام
💎 بنر کتابهای صوتی
تلگرام
برگزاری نمایشگاه گروهی «دفتری دیگر از ستاوند» آثار فائزه ولوجردی و نیلوفر وجدی
برگزاری نمایشگاه «دریا و زندگی» آثار عکاسی خانم کتایون فرجی
برگزاری نمایشگاه «تصاویر پنهان» آثار نقاشی آقای یحیی صنعتی
برگزاری نمایشگاه «خاکم ایران» آثار نقاشی آقای احمدرضا زنگنه
برگزاری نمایشگاه «گیلان را باید زیست» آثار عکاسی خانم هاجر اسماعیل زاده پیربازاری
برگزاری نمایشگاه «ترنم» آثار نقاشی خانم معصومه استادی
برگزاری نمایشگاه «بیکران» آثار نقاشی خانم مریم منصوری
برگزاری نمایشگاه «سیمرغ» آثار نقاشی آقای عبدالله محمودی
برگزاری نمایشگاه «جغله» آثار نقاشی آقای احسان میرزایی فراهانی
آثار دومین جشنواره هنرهای تجسمی گروه هنری هفت به نمایش درآمد
برگزاری نمایشگاه «روان سرگردان» آثار نقاشی خانم فاطمه اصغری قره شیران
برگزاری نمایشگاه «روح دریا» آثار نقاشی خانم زهرا استادعباس
اینستاگرام گالری لیلیت

اَپ لیلیت

دانلود اپلیکیشن لیلیت

با نصب اپلیکیشن لیلیت، به راحتی از امکانات لیلیت بهره‌مند شوید و از تخفیف‌ها و جدیدترین اطلاعیه‌ها باخبر باشید...

دانلود مستقیم