هنرمندان درگذشته

معرفی هنرمندان فقید ایرانی، درگذشتگان معاصر، مشاهیر و پیشکسوتان

دانشمندان، علما و بزرگان هر کدام نردبانی برای ترقی دارند، ولیکن هنرمندان این راه را پروازکنان می پیمایند. “ویکتور هوگو”