معرفی هنرمندان مجسمه ساز

پانته آ واعظ نیا

تخصص: تصویرگری، عکاسی، مجسمه سازی،…

جعفر نجیبی

تخصص: مجسمه‌سازی ، استاد یار…

بهمن آزموده

تخصص: شاعری ، خوشنویسی ،…

احد حسینی

تخصص: مجسمه‌سازی ،

ابوالحسن صدیقی

تخصص: نقاشی و مجسمه‌سازی

حسن ارژنگ نژاد

تخصص: مجسمه سازی، نقاشی

رضا لواسانی

تخصص: مجسمه‌سازی، تصویرگری، نقاشی و…

حمید شانس

تخصص: مجسمه‌سازی، باستانشناسی، پژوهشگر

سیا ارمجانی

تخصص: مجسمه سازی

سعید شهلاپور

تخصص: مجسمه سازی، نقاش

رضا یحیایی

تخصص: نقاشی و مجسمه‌سازی

سیما کوبان

تخصص: مجسمه سازی، نقاشی

سید حسین موسوی نژاد

تخصص: مجسمه سازی، نقاشی

شاهرخ اکبری دیلمقانی

تخصص: مجسمه سازی

شیرازه هوشیاری

تخصص: مجسمه سازی، تندیسگری

طاهر شیخ الحکمایی

تخصص: تصویرگری، عکاسی، مجسمه سازی،…

عباس قانع

تخصص: مجسمه سازی، تندیس‌گری

عربعلی شروه

تخصص: طراحی، نقاشی، مجسمه سازی…

علی دیواندری

تخصص: تصویرگری، عکاسی، مجسمه سازی،

علی قهاری

تخصص: مجسمه سازی ، نقاشی،‌…