صاحب امتیاز این سایت “احسان میرزائی فراهانی” به شماره ملی “0082941750” می باشد.