فنگ‌شویی/ چرخه های سازنده و مخرب


عناصر در فنگ شویی
بخش عمده فنگ شویی بر روابط میان نیروهای طبیعت استوار است که با ۵ عنصر ( ووشینگ WuShing ) نشان داده میشود.
در سنت غربی ها از 4 عنصر خاک.هوا.اب.اتش نام برده میشود اما در فرهنگ شرقی این عناصر 5 تا هستند که از ارزش و اهمیت زیادی برخوردارند ، شرقی ها معتقدند این عناصر نشانگر تغییرات بوده و به ترتیب آب SHUI » چوب MU » آتش HOU » خاک TU » فلز CHIN یکدیگر را میسازند.

چرخه سازنده و چرخه مخرب در فنگ شویی
چرخه سازنده: این چرخه با عنصر آب اغاز میشود و عبارتست از : آب . چوب . آتش . خاک . فلز
آب: آب چوب را تغذیه میکند.
چوب: چوب سوخت آتش است.
آتش: آتش خاک را بصورت خاکستر بوجود میاورد.
خاک: خاک فلز را ایجاد میکند.
فلز: فلز میتواند به شکل اب مایع شود.
این عناصر تا زمانی مفید هستند که در کنار یکدیگر و بصورت شکل بالا باشند و در غیر اینصورت ، در چرخه بالا جای یکی از عناصر تغییر پیدا کند این چرخه به چرخه ای مشکل زا و مخرب تبدیل خواهد شد.
چرخه مخرب اینگونه عمل خواهد کرد : آب آتش را خاموش میکند » آتش فلز را ذوب خواهد کرد » خاک آب را آلوده خواهد کرد » فلز چوب را خواهد برید » چوب خاک را فرسوده خواهد کرد.

در صورت تضاد عناصر باید با افزودن عنصری جدید مابین این عناصر تضاد را از بین برد

به عنوان مثال : اگر در اشپزخانه ای میان گاز ( تحت عنصر اتش ) و سینک ظرف شویی ( تحت عنصر اب ) فاصله ای وجود نداشته باشد چرخه ای مخرب ایجاد خواهد شد ، با توجه به شکل بالا عنصر هماهنگ میان اب و اتش عنصر چوب است ، با توجه به جدول بخش عناصر و جهت ها میتوان از نمادهای عنصر چوب استفاده کرد ، مانند وسیله ای مستطیل شکل یا استفاده از رنگ ابی و سبز یا مجسمه اژدها و … و یا حتی خود چوب ! و هر وسیله ای که تحت عنصر چوب میباشد.

نمونه ای از راهکارها برای هماهنگی بین عناصر
تضاد اب و آتش » استفاده از عنصر چوب ، تضاد چوب و فلز » استفاده از عنصر آب
تضاد چوب و خاک » استفاده از عنصر آتش ، تضاد آتش و فلز » استفاده از عنصر خاک
تضاد خاک و آب » استفاده از عنصر فلز

موارد مشابه: