تنوع سطح های دیدگانی در عکاسی

بررسی تنوع های سطح های دیدگانی در عکاسی
هر رشته‌ای از خطها سطحهای دیدگانیی را به وجود می‌آورد. همانگونه که عکس سمت راست نشان می‌دهد ، چشم عموما باید تنها یک خط را برای به دست آوردن سطح رسم کند، زیرا همواره یک خط افقی و دو خط عمودی وجود دارند.

در مورد این عکس سطحها به وسیله پیوندی آفریده می‌شوند که چشم میان تیرهای مختلف تلگراف برقرار می‌سازد.
سطحهای دیدگانی:
نقطه قوی سطح در عکاسی
خط افقی در عکاسی
خط عمودی در عکاسی
مثلث در عکاسی

موارد مشابه: