شفافیت اثر در نقاشی آبرنگ

در نقاشی آبرنگ زمانی که رنگی را بر روی رنگ دیگری قرار می دهید ، بعد از خشک شدن رنگ اول هر دوی آنها را می توانید ببینید.

آبرنگ وسیله شفافی برای کار است ، اما این شفافیت نیاز به صبر و خشک شدن رنگ دارد.

بسیاری از اوقات با عجله و بی دقتی رنگ دوم را می گذارید بااین کار نقاشی لکه دار می شود و شفافیت لازم را ندارد. پس از خشک شدن رنگ اول و قراردادن رنگ دوم ، نقاشی شفافیت زیبایی پیدا می کند.

موارد مشابه: