تابلو نقاشی، مونالیزا (لبخند ژوکوند)

لئوناردو دا وینچی | Leonardo Da Vinci

 

کد اثر: ۱۱۰۸

[TABS_B id=69]

مرتبط:

بستن