تابلو نقاشی، پرتره رشته ای شماره 8

 

کد اثر: 32008

 
[TABS_B id=69]

مرتبط: